3 důvody proč podporovat sociální podniky

Proč ale podporovat něco, čemu nerozumím a jak podporovat něco, co ani nevím, co je? Co to je ten sociální podnik? Takové a podobné otázky vám mohou běžet hlavou po přečtení nadpisu. Tak se na ten sociální podnik podíváme blíže.

Zjednodušeně řečeno jde o podnik, jehož primárním cílem není zisk, ale sociální prospěch svému okolí. Většina vytvořeného zisku je znovu vložena do rozvoje podniku anebo pro naplnění veřejně prospěšných cílů. Sociální podnik ale nese ekonomická rizika.

A pro ty, kteří potřebují přesné vymezení, definice Dánského technologického institutu (DTI): „sociální podnikání je podnikání s primárně sociálními cíli, jehož hospodářský zisk je v prvé řadě znovu investován do podnikání za stejným účelem nebo do rozvoje místní komunity, spíše než by se jednalo o podnikání s potřebou maximalizovat zisk pro zainteresované skupiny/osoby či vlastníky.“ (DTI, 2002 v Porkertová, 2013)

Také můžeme říci: „subjekt sociálního podnikání“, tedy právnická osoba, její součást nebo fyzická osoba, která splňuje principy sociálního podnikání. Sociální podnik akcentuje sociální rozměr podnikání a tak naplňuje veřejně prospěšný cíl. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – sociálního, ekonomického a environmentálního.

Důvod č. 1 – Jednotné pracovní možnosti pro všechny

Znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. V praxi to znamená, že v sociálních podnicích mají všichni stejnou startovní čáru, jsou zde zaměstnáni muži i ženy, staří i mladí a to bez ohledu na možné zdravotní potíže. Zaměstnanci nemusejí dokazovat (tedy pokud v komerčních podnicích vůbec dostanou možnost), že nejsou takoví, jak se často bez reálných zkušeností předpokládá.

Důvod č. 2 – Celkový přínos pro společnost a ekonomiku

Sociální podnik zaměstnává lidi zdravotně postižené nebo osoby s jiným sociálním znevýhodněním. Cíleně pro ně vytváří pracovní místa a odpovídající podmínky. Jelikož zisk není primárním cílem těchto podniků, často investují i do dražších pozic, které by se komerčním podnikům nevyplácely. Reaguje na potřeby lidí ve svém okolí a tak prospívá společnosti.

Jelikož sociální podnik není charitou, platí za své zaměstnance, kteří by jinak byli jen na dávkách od státu, řádně daně a odvody. Tím se do státního rozpočtu část peněz vrátí.

Důvod č. 3 – Možnost náhradního plnění

Pokud jste firma nebo státní podnik s více než 25 zaměstnanci, náhradní plnění se vás dotýká. Ze zákona máte v tuto chvíli 3 možnosti jak podíl zaměstnanců OZP naplnit:

  • zaměstnat 4% OZP z celkového počtu zaměstnanců
  • odvést státu 2,5 násobek průměrné mzdy, kterou byste OZP vyplatili
  • náhradní plnění ve výši 7,5 násobku průměrné mzdy, kterou byste OZP vyplatili

Náhradní plnění je tak elegantní řešení, jak spojit příjemné s užitečným. Splníte zákonnou povinnost, ušetříte a ještě podpoříte podnik, který cíleně zaměstnává znevýhodněné osoby. Na to, aby podnik mohl poskytovat náhradní plnění, musí zaměstnávat alespoň 50% OZP z celkového počtu zaměstnanců. Navíc své peníze jen tak neodvedete státu, ale získáte za ně zboží nebo služby.

Tak už víte proč podporovat sociální podniky? Podpoříte nejen daný podnik, ale i svůj kraj, znevýhodněné osoby a ještě můžete ušetřit. A to stojí za to.