Politika integrovaného systému managementu

Společnost 2P SERVIS s.r.o. vznikla v roce 2009 jako ryze tuzemská společnost, působící v oblasti výroby a dodávek hotelového a bytového textilu a oděvů profesních, pro volný čas a jednorázových, dodávek OOPP a poskytování služeb technického charakteru.

Schopnost uspokojit zákazníka a všechny jeho potřeby je prvořadým a trvalým cílem organizace.Kvalita produktů organizace je konečným výsledkem činnosti všech zaměstnanců. Z tohotopohledu je prvořadým a nejdůležitějším zájmem každého zaměstnance firmy kvalitní provádění všech činností.


Ke zdůraznění významu kvality a naplnění politiky ISM orientované na zákazníka stanovila společnost 2P SERVIS s.r.o. následující pravidla a zásady, které představují základní úkoly v zajišťování kvality produktů organizace:


Prevence nedostatků má přednost před zjišťováním vad
Předcházení vadám je nutno zajišťovat ve všech fázích výrobního procesu. Sledování nákladů souvisejících s kvalitou produkce prokazuje, že účelným vynaložením prostředků na prevenci je možno předcházet zpravidla výrazně vyšším nákladům na zjišťování vad a škodám způsobeným nekvalitní výrobou.

Kvalitu určuje zákazník
Organizací dodávané produkty a služby musí plně vyhovovat všem oprávněným požadavkům a přáním zákazníka.

Kvalita nevzniká až při kontrole
Kvalita produktů organizace vzniká v celém výrobním procesu – od příjmu zakázky, přes výrobu a kontroly až k expedici zákazníkovi.

Kvalitu ovlivňuje každý zaměstnanec
Kvalitu produktů dodávaných zákazníkovi ovlivňují přímo nebo nepřímo všechny činnosti a všichni zaměstnanci organizace. Každý zaměstnanec organizace si musí počínat tak, aby zákazník obdržel jen kvalitní produkt. Každý zaměstnanec se musí chovat tak, aby zákazník byl plně uspokojen, tzn. prostředí vzájemné spolupráce a důvěry dává lepší výsledky.

Nekvalitní produkt ovlivňuje ekonomiku a nahrává konkurenci
Nekvalitní produkt zvyšuje náklady organizace, snižuje schopnost dodávat zakázky v určeném termínu a tím také důvěryhodnost organizace v očích zákazníka.

O kvalitu se musíme starat stále
Vybudováním funkčního systému zabezpečování kvality produktů organizace úsilí zaměřené na kvalitu nikdy nekončí. Proces neustálého zlepšování kvality produktů musí být trvalou metodou k udržení schopnosti organizace konkurovat v tržím prostředí. Trvalé zlepšování spolehlivosti, funkčních vlastností, vzhledu, ceny i servisních služeb musí odpovídat rostoucím požadavkům zákazníka.


Management společnosti 2P SERVIS s.r.o. si plně uvědomuje možnou existenci negativních dopadů svých aktivit na životní prostředí. Při všech svých činnostech a při používání produktů dbá důsledně na ochranu životního prostředí a minimalizaci těchto negativních dopadů na jeho jednotlivé složky. Zavazujeme se jít cestou ochrany a tvorby životního prostředí a přihlašujeme se k zodpovědnosti za ni.


Dodržování požadavků právních předpisů a jiných environmentálních požadavků považuje management společnosti 2P SERVIS s.r.o. za základ pro kontinuální proces neustálého zlepšování ochrany životního prostředí a zavazujeme se k jejich plnění.

Management společnosti 2P SERVIS s.r.o. se zavazuje se k neustálému zlepšování systému environmentálního managementu a prevenci znečišťování. V maximální míře budeme zajišťovat ochranu přírodních zdrojů, zejména v oblasti spotřeby energií a materiálů. Zavazujeme se trvale snižovat produkci odpadů, zejména nebezpečných.


Cílem rozhodnutí managementu společnosti 2P SERVIS s.r.o. o zavedení systému managementu v souladu s ustanovením norem ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 je další zdokonalení a zlepšení služeb svým zákazníkům, zvýšení efektivity fungování firmy včetně operativních reakcí na požadavky trhu a zejména potřeby zákazníků, zvýšení celkového objemu realizovaných zakázek a upevnění svého postavení na trhu.


Management společnosti 2P SERVIS s.r.o. povede firmu k trvalé prosperitě, neustále se zlepšující technické úrovni a kvality, která zákazníky společnosti vždy uspokojí a současně bude odolná proti výkyvům trhu a vlivu konkurenčních subjektů.

K naplnění stanovené politiky se zavazuje management společnosti 2P SERVIS s.r.o. neustále zdokonalovat a zlepšovat efektivitu systému managementu. K tomu vedení společnosti získalo účast, úsilí a odpovědnost všech zaměstnanců společnosti, bude rozvíjet neustále jejich schopnosti a dovednosti a svojí osobní angažovaností a trvalou aktivitou jim půjde příkladem.

Politiku systému managementu bude organizace 2P SERVIS s.r.o. sdělovat všem osobám pracujícím pro nebo jménem organizace a všem osobám při výkonu pracovních a souvisejících činností a dále osobám, které se s vědomím organizace pohybují na našich pracovištích nebo v našich prostorách a budeme ji uplatňovat i u dodavatelů produktů a služeb. Politiku systému managementu bude organizace vhodnými způsoby stanovenými v dokumentaci sdělovat veřejnosti, orgánům státní správy a samosprávy a zákazníkům.

Sušice, dne 15. 5. 2012


Petr Pajma
jednatel společnosti
2P SERVIS s.r.o.